حداقل در نظریی کشور من دموکراتیک است. اما دِموکراسی دِر این عصر کلمه ای بسیار مبحم است. من آزاد هستم آنچه را می خواهم بنویسم اما برخی چیزها ایران است اما حداقل شما استقلال داردید.

وقتی من زبان فارسی یادگیری شروع کردم من فرهنگ شما مجذوب شما شدم. من مقاومت و شجاعت شما را تحسین می کنم. لطفا, جوانان شما باید آزادانه ابراز وجود عنوان کنند.

چین (سرزمین اصلی) از ۱۹ مارس هیچ مورد جدیدی از انتقال محلی این وروس از گزارش نکرده است. در سطی جهانی, این وضعیت بحرانی است. بسیاری از کشورها برای مدیریت همه گیر و همچنین مشکلات اقتصادی تلاش می کنند.

اتحادیه اروپا بسته ش شدن مرز ها به مدت یک ماه اعلام کرده بود. برای حفظ اقتصاد باید اقدامات اقتصادی انجام شود. بودجه تحقیق برای واکسن تامین می شود.

کونستانتین برانکوشی یک هنرمند رومانیای که در ۱۹ فوریه ۱۸۷۶ متولد شد

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!