چین (سرزمین اصلی) از ۱۹ مارس هیچ مورد جدیدی از انتقال محلی این وروس از گزارش نکرده است. در سطی جهانی, این وضعیت بحرانی است. بسیاری از کشورها برای مدیریت همه گیر و همچنین مشکلات اقتصادی تلاش می کنند.

اتحادیه اروپا بسته ش شدن مرز ها به مدت یک ماه اعلام کرده بود. برای حفظ اقتصاد باید اقدامات اقتصادی انجام شود. بودجه تحقیق برای واکسن تامین می شود.

کونستانتین برانکوشی یک هنرمند رومانیای که در ۱۹ فوریه ۱۸۷۶ متولد شد