کونستانتین برانکوشی

کونستانتین برانکوشی یک هنرمند رومانیای که در ۱۹ فوریه ۱۸۷۶ متولد شد