ایا اتحادیه اروپا خودش بسیج خواحد کرد؟

اتحادیه اروپا بسته ش شدن مرز ها به مدت یک ماه اعلام کرده بود. برای حفظ اقتصاد باید اقدامات اقتصادی انجام شود. بودجه تحقیق برای واکسن تامین می شود.