تاریخ کرونا

چین (سرزمین اصلی) از ۱۹ مارس هیچ مورد جدیدی از انتقال محلی این وروس از گزارش نکرده است. در سطی جهانی, این وضعیت بحرانی است. بسیاری از کشورها برای مدیریت همه گیر و همچنین مشکلات اقتصادی تلاش می کنند.