امروز – ۱

حداقل در نظریی کشور من دموکراتیک است. اما دِموکراسی دِر این عصر کلمه ای بسیار مبحم است. من آزاد هستم آنچه را می خواهم بنویسم اما برخی چیزها ایران است اما حداقل شما استقلال داردید.

پیام من به سیاستمداران ایران

وقتی من زبان فارسی یادگیری شروع کردم من فرهنگ شما مجذوب شما شدم. من مقاومت و شجاعت شما را تحسین می کنم. لطفا, جوانان شما باید آزادانه ابراز وجود عنوان کنند.

تاریخ کرونا

چین (سرزمین اصلی) از ۱۹ مارس هیچ مورد جدیدی از انتقال محلی این وروس از گزارش نکرده است. در سطی جهانی, این وضعیت بحرانی است. بسیاری از کشورها برای مدیریت همه گیر و همچنین مشکلات اقتصادی تلاش می کنند.

ایا اتحادیه اروپا خودش بسیج خواحد کرد؟

اتحادیه اروپا بسته ش شدن مرز ها به مدت یک ماه اعلام کرده بود. برای حفظ اقتصاد باید اقدامات اقتصادی انجام شود. بودجه تحقیق برای واکسن تامین می شود.

کونستانتین برانکوشی

کونستانتین برانکوشی یک هنرمند رومانیای که در ۱۹ فوریه ۱۸۷۶ متولد شد