فارسی

  • سلام از رومانیا

    سلام، اسم من فلورین است و این بلوگ من است. درباره زندگی من در اروپا برای مردم فارسی می خواهم بنویس