Liu Huan – De la început

https://youtu.be/fH3wuaYKykU chinezăpinyintraducere昨天所有的荣誉,已变成遥远的回忆勤勤苦苦已度过半生,今夜重又走入风雨Zuótiān suǒyǒu de róngyùyǐ biàn chéng yáoyuǎn de huíyìqínqín kǔ kǔ yǐ dùguò bànshēngjīnyè zhòng yòu zǒu rù fēngyǔToată gloria de ieri,a devenit o îndepărtată amintireJumate din viață prin…

Continue ReadingLiu Huan – De la început