ابادانیدن

abadanidan | vb. 1. a ridica o așexare ; 2. a lăuda

Verbابادانیدن
Rădăcina trecutابادانید
Participiu trecutابادانیده
Rădăcina prezentابادان

Trecut – Simplu

منابادانیدم
توابادانیدی
او/آنابادانید
ماابادانیدیم
شماابادانیدید
ایشان/آنهاابادانیدند

Trecut – Imperfectul (trecutul continuu)

منمی‌ابادانیدم
تومی‌ابادانیدی
او/آنمی‌ابادانید
مامی‌ابادانیدیم
شمامی‌ابادانیدید
ایشان/آنهامی‌ابادانیدند

Trecut – Imperfectul (trecutul continuu) – forma colocvială

منداشتم می‌ابادانیدم
توداشتی می‌ابادانیدی
او/آنداشت می‌ابادانید
ماداشتیم می‌ابادانیدیم
شماداشتید می‌ابادانیدید
ایشان/آنهاداشتند می‌ابادانیدند

Trecut – Perfectul simplu

منابادانیده‌ام
توابادانیده‌ای
او/آنابادانیده
ماابادانیده‌ایم
شماابادانیده‌اید
ایشان/آنهاابادانیده‌اند

Trecut – Mai mult ca perfectul

منابادانیده بودم
توابادانیده بودی
او/آنابادانیده بود
ماابادانیده بودیم
شماابادانیده بودید
ایشان/آنهاابادانیده بودند

Prezent (forma clasică)

منابادانم
توابادانی
او/آناباداند
ماابادانیم
شماابادانید
ایشان/آنهاابادانند

Prezent (forma contemporană)

منمی‌ابادانم
تومی‌ابادانی
او/آنمی‌اباداند
مامی‌ابادانیم
شمامی‌ابادانید
ایشان/آنهامی‌ابادانند

Prezentul continuu

مندارم می‌ابادانم
توداری می‌ابادانی
او/آندارد می‌اباداند
ماداریم می‌ابادانیم
شمادارید می‌ابادانید
ایشان/آنهادارند می‌ابادانند

Viitor

منخواهم ابادانید
توخواهی ابادانید
او/آنخواهد ابادانید
ماخواهیم ابادانید
شماخواهید ابادانید
ایشان/آنهاخواهند ابادانید

Subjonctivul trecut

منابادانیده باشم
توابادانیده باشی
او/آنابادانیده باشد
ماابادانیده باشیم
شماابادانیده باشید
ایشان/آنهاابادانیده باشند

Subjonctivul prezent

منبیبادانم
توبیبادانی
او/آنبیباداند
مابیبادانیم
شمابیبادانید
ایشان/آنهابیبادانند

Imperativ

من
توبیبادان
او/آنبیباداند
مابیبادانیم
شمابیبادانید
ایشان/آنهابیبادانند