اتشدان

atașdan | sb.: 1. cădelniță; 2. cuptor; 3.

sinonime

موقد (cuptor)

sursa:‌ دیکشنری فارسی به عربی