ساختن

| sachtan

  1. a face
  2. a clădi, a construi
  3. a crea, a produce
TimpulPers I, sgPers. II, sgPers. III, sgPers. I‌, plPers. II, plPers. III, pl
Indicativ
aorist
سازمسازیسازدسازیمسازیدسازند
Indicativ
prezent
imperfect
می‌سازممی‌سازیمی‌سازدمی‌سازیممی‌سازیدمی‌سازند
infinitiveساختن
(sâxtán)
stempresentساز
(sâz)
pastساخت
(sâxt)
participlepresentسازنده
(sâzandé)
pastساخته
(sâxté)
singularplural
1st person2nd person3rd person1st person2nd person3rd person
indicativeaoristسازم
(sâzam)
سازی
(sâzi)
سازد
(sâzad)
سازیم
(sâzim)
سازید
(sâzid)
سازند
(sâzand)
present (imperfect)می‌سازم
(mí-sâzam)
می‌سازی
(mí-sâzi)
می‌سازد
(mí-sâzad)
می‌سازیم
(mí-sâzim)
می‌سازید
(mí-sâzid)
می‌سازند
(mí-sâzand)
present progressiveدارم می‌سازم
(dấram mí-sâzam)
داری می‌سازی
(dấri mí-sâzi)
دارد می‌سازد
(dấrad mí-sâzad)
داریم می‌سازیم
(dấrim mí-sâzim)
دارید می‌سازید
(dấrid mí-sâzid)
دارند می‌سازند
(dấrand mí-sâzand)
present perfectساخته‌ام
(sâxté-am)
ساخته‌ای
(sâxté-i)
ساخته است
(sâxté ast)
ساخته‌ایم
(sâxté-im)
ساخته‌اید
(sâxté-id)
ساخته‌اند
(sâxté-and)
pastساختم
(sâxtam)
ساختی
(sâxti)
ساخت
(sâxt)
ساختیم
(sâxtim)
ساختید
(sâxtid)
ساختند
(sâxtand)
past (imperfect)می‌ساختم
(mí-sâxtam)
می‌ساختی
(mí-sâxti)
می‌ساخت
(mí-sâxt)
می‌ساختیم
(mí-sâxtim)
می‌ساختید
(mí-sâxtid)
می‌ساختند
(mí-sâxtand)
past progressiveداشتم می‌ساختم
(dấštam mí-sâxtam)
داشتی می‌ساختی
(dấšti mí-sâxti)
داشت می‌ساخت
(dâšt mí-sâxt)
داشتیم می‌ساختیم
(dấštim mí-sâxtim)
داشتید می‌ساختید
(dấštid mí-sâxtid)
داشتند می‌ساختند
(dấštand mí-sâxtand)
pluperfectساخته بودم
(sâxté búdam)
ساخته بودی
(sâxté búdi)
ساخته بود
(sâxté bud)
ساخته بودیم
(sâxté búdim)
ساخته بودید
(sâxté búdid)
ساخته بودند
(sâxté búdand)
futureخواهم ساخت
(xâhám sâxt)
خواهی ساخت
(xâhí sâxt)
خواهد ساخت
(xâhád sâxt)
خواهیم ساخت
(xâhím sâxt)
خواهید ساخت
(xâhíd sâxt)
خواهند ساخت
(xâhánd sâxt)
subjunctivepresentبسازم
(bésâzam)
بسازی
(bésâzi)
بسازد
(bésâzad)
بسازیم
(bésâzim)
بسازید
(bésâzid)
بسازند
(bésâzand)
pastساخته باشم
(sâxté bấšam)
ساخته باشی
(sâxté bấši)
ساخته باشد
(sâxté bấšad)
ساخته باشیم
(sâxté bấšim)
ساخته باشید
(sâxté bấšid)
ساخته باشند
(sâxté bấšand)
imperativeبساز
(bésâz)
بسازید
(bésâzid)